Regulamin sprzedaży

(wersja 4, obowiązuje od 1.1.2023)

Wprowadzenie

Zanim dokonasz zakupu w sklepie zachęcam do zapoznania się z Regulaminem. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych treści cyfrowych.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa.

***

Regulamin jest wynikiem mojej pracy i objęty jest prawami autorskimi, dlatego proszę nie kopij i nie kradnij mojej pracy.

Jeśli potrzebujesz regulaminu kup szablon dostępny w sklepie (zakładka szablony prawne) lub skontaktuj się ze mną: info@blizejprawa.com

 

I. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.blizejprawa.com/ prowadzony jest przez Małgorzatę Moczulską prowadzącą działalność pod firmą Kancelaria Prawna Bliżej Prawa Radca prawny Małgorzata Moczulska z siedzibą w Chorzowie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą (CEIDG) o numerze NIP 6262692574.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Warunkiem koniecznym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące „Konsumenta” odnoszą się do Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy zawierają Umowę:

 • niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, a z ich treści wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego

W ramach korzystania ze Sklepu zabrana się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

 • rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
 • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

 

Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: info@blizejprawa.com. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Obsługa punktu kontaktowego odbywa się w języku polskim 

Kontakt ze Sprzedawcą:

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz dodawania opinii – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Użytkownikowi zamieszczenie opinii o Produktach i Usługach cyfrowych.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności, dostawy.

Formularz zapisu – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający na newsletter celem otrzymywania Treści cyfrowych.

Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Klient, Kupujący lub Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsultacje online lub konsultacja indywidualna – usługa świadczona wyłącznie przy wykorzystaniu środków służących do porozumiewania się na odległość (np. w formie wideokonferencji lub telefoniczne) opłacona przelewem online.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto klienta lub Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Usługobiorcę oraz historia zamówienia w oraz umożliwia dostęp do wybranych Treści cyfrowych, w szczególności zakupionych szablonów, kursów online, webinarów oraz wzorów dokumentów.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

Operator płatności – Przelewy24 – spółka PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 7792369887.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych w zależności od wybranej formy płatności i zamówionej Treści cyfrowej.

Produkt – treści cyfrowe dostępne w Sklepie internetowym, dostarczane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 385(5), art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5) ustawy Kodeks cywilny.

Przedsprzedaż – Produkt, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Przedsprzedaży określony jest każdorazowo na karcie Produktu oznaczonego jako Przedsprzedaż. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produktach, dotyczy to również Przedsprzedaży, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.blizejprawa.com/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów.

Sprzedawca, Usługodawca – przedsiębiorca będący właścicielem Sklepu, prowadzący działalność pod nazwą Kancelaria Prawna Bliżej Prawa Radca prawny Małgorzata Moczulska z siedzibą w Chorzowie (41-500 Chorzów), ul. Wolności 41/II/2, NIP 6262692574.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Treści użytkownika – dane i informacje udostępnione przez Użytkownika w ramach Strony internetowej lub Sklepu.

Treści niedozwolone – treści, które naruszają przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub w inny sposób są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego o dostarczenie Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych za zapłatą ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

III. Minimalne wymagania techniczne

W celu dokonania zakupu nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych.

Wystarczające warunki dające możliwość dokonania zakupu to:

 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • posiadanie pakietu oprogramowania – pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.

Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz innych klientów.

Zabrania się Klientowi korzystania z innych Kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupioną Treść cyfrową, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu e-mail.

 

IV. Korzystanie ze sklepu internetowego i składanie zamówień

Podczas korzystania ze Sklepu oczekuję, że będziemy się traktować poważnie ze wzajemnym zaufaniem.

Dlatego mam nadzieję, że będziesz świadomie dokonywała zakupu z poszanowaniem moich praw jako twórcy produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Jako Klient zobowiązujesz się do:

 • używania Sklepu wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień,
 • nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie Sprzedawca postara się, w możliwym zakresie, skontaktować z Klientem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie i powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji,
 • podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych. A w przypadku braku podania wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Składając zamówienie, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych do zawierania Umów.

Jeżeli będziesz miała pytania lub wątpliwości dotyczące oferty, dostępu do Konta klienta czy funkcjonowania Sklepu – napisz do mnie na adres mailowy: info@blizejprawa.com

 

V. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne:

 • Konto klienta;
 • Formularz Zamówienia
 • Newsletter

Usługi elektroniczne wymienione powyżej mają charakter nieodpłatny i świadczone są przez czas nieograniczony, chyba że w opisie danej usługi wynika inaczej.

Masz prawo złożyć reklamację w związku z powyższymi usługami, jeżeli będziesz miała na przykład utrudniony dostęp do nich, wówczas:

 • możesz złożyć reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego, z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, Usługobiorca przesyłając reklamację na adres mailowy,
 • proszę podaje w opisie reklamacji informacje, które pomogą mi w jej rozpatrzeniu, tj. (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji,

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

VI. Usługa prowadzenia Konta

Rejestracja Konta następuje automatycznie w toku procedury zakupowej poprzez wypełnieniu Formularza zamówienia. Nie jest wymagane potwierdzenie rejestracji Konta.

W trakcie wypełniania Formularza Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony:

 • utworzenie Konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia mu przeglądanie historii zamówień;
 • Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na jego adres mailowy;
 • W ramach usługi prowadzenia Konta przetwarzane są dane osobowe Klienta w celu realizacji usługi prowadzenia i utrzymania Konta.

 

VII. Usługa Formularza zamówienia

Składając Zamówienie Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zamówienia.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.

Usługa ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

 

VIII. Usługa Newslettera

Rejestracja na listę mailingową prowadzoną przez Usługodawcę niezbędne jest wypełnienie Formularza zapisu na newsletter poprzez podanie swoich danych osobowych i potwierdzeniu mailowym (double opt-in)

Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony;

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się z niego naciskając przycisk „Wypisuję się” (lub zwrot analogiczny).

Warunki zapisu oraz korzystania z bezpłatnych treści cyfrowych  w postaci newslettera oraz lead magnetu zostały opisane w odrębnym dokumencie pn. Regulamin Newslettera.

 

IX. Umowa o dostarczenie Treści lub usługi cyfrowej

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest po dokonaniu zakupu.

Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta klienta odbywa się nieopłatnie, w ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt.

Produkty oferowane przez Sprzedawcę obejmują m.in.:

 • Konsultacje online
 • Kursy online
 • Wzory dokumentów prawnych
 • Szablony, e-booki, pliki do pobrania.

 

Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi Produkt niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

Produkt uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Produkt lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niego lub jego pobranie, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Produktu, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

Ciężar dowodu dostarczenia Produktu spoczywa na Sprzedawcy.

Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

 • dostarczania Produktu określonego w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 • zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Produktu i cel, w jakim jest wykorzystywany, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Produktu jednorazowo lub częściami.

 

Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 • poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
 • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

 

W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

 

X. Konsultacje online

Konsultacje online są usługą w rozumieniu art. 38 pkt 1 o prawach konsumenta.

W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online, które odbywają się za pośrednictwem urządzeń do porozumiewania się na odległość, tj.

 • telefonu lub
 • platformy ClickMeeting lub Zoom lub innej analogicznej platformy do wideokonferencji.

 

Zakup konsultacji online odbywa się za pośrednictwem Sklepu i zostaje potwierdzony wiadomością wysłaną na adres mailowy Klienta (mail wygenerowany automatycznie przez system).

Konsultacje online zostają przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

XI. Konsultacje indywidualne zakupione poza sklepem

Konsultacje indywidualne są usługą w rozumieniu art. 38 pkt 1 o prawach konsumenta.

Zakup Konsultacji indywidualnej możliwy jest także drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, z pierwszeństwem postanowień niniejszego rozdziału.

Zakup Konsultacji indywidualnej następuje po dokonaniu szczegółowych ustaleń ze Sprzedawcą.

Cena Konsultacji indywidualnej, jej zakres oraz termin ustalane są indywidualnie i potwierdzane przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta po dokonanych uprzednio ustaleniach telefonicznych bądź mailowych. Klient przesyła Sprzedawcy wiadomość e-mail z akceptacją przesłanych ustaleń, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w ustalonym terminie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.

XII. Kursy online

Kursy online stanowią Treścią cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 38 pkt 13 o prawach konsumenta.

W celu dokonania zakupu Kursu online niezbędne jest zarejestrowanie Konta klienta prowadzonego w Sklepie

W celu otrzymania dostępu do kursu online Klient powinien zalogować się do Sklepu podając login i automatycznie wygenerowane hasło.

Klient w każdym momencie może dokonać zmiany hasła.

Materiały kursowe są dostępne od razu w panelu kursu online. Jeżeli Klient nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach kursu online, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

Materiały na Platformie będą dostępne przez 365 dni od dnia zakupu, chyba że co innego wynika z informacji znajdujących się na stronie Produktu.

W przypadku kursu online Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowej natychmiast i wyraził zgodę na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy. Wówczas mają zastosowanie przepisy art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

 

XIII. Szablony, e-booki oraz inne pliki do pobrania

Sprzedawca oferuje produkty cyfrowe, tj. e-booki, wzory dokumentów prawnych, szablony, pliki do pobrania, które stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

Kupujący dokonuje zamówienia zaznaczając wybrany przez siebie tytuł Produktu za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia, tj. ilość oraz jeśli posiada kod rabatowy.

Następnie Kupujący naciska przycisk „Przejdź do płatności, który go przekierowuje do Formularza zakupu, gdzie wypełnia pola wpisując swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), adres pocztowy, adres mailowy.

W celu skutecznego dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja Regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz dokonanie płatności.

Zaznaczenie dodatkowego checkoboxa wyrażającego zgodę na otrzymanie maili w tematyce zakupionego Produktu jest opcjonalne.

Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

Zakupiony Produkt jest dostępny do korzystania lub pobrania bezpośrednio z poziomu Konta Klienta po zalogowaniu się (jeśli Klient założył Konto). Jednocześnie do Klienta generowana jest automatycznie wiadomość e-mail potwierdzająca zawarcie Umowy oraz zawierająca aktywny link do Produktu.

Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z Produktem lub linkiem do niego zaleca się zapisanie przez Klienta Produktu na nośniku pamięci.

 

XIV. Przedsprzedaż oraz automatyczne dopasowanie cen

Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż.

Przedsprzedaż umożliwia złożenie zamówienia i dokonanie zakupu przed premierą w specjalnej obniżonej cenie (przedsprzedażowa cena).

Termin dostępności materiałów objętych przedsprzedażą znajduje się w opinie Towaru objętego przedsprzedażą.

Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że zostało to inaczej wskazane w opisie oferty przedsprzedażowej.

Zakupione podczas przedsprzedaży Towary są realizowane w kolejności dokonanych Zamówień, zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu w zakresie kosztów, sposobu i terminu dostawy, chyba że inaczej zostało wskazane w ofercie przedsprzedażowej.

Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania przez Klientów decyzji.

 

XV. Oferowane metody i termin płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – w przypadku zakupu konsultacji indywidualnej poza Sklepem, lub
 • Płatności BLIK i szybka płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – preferowana opcja zapłaty dostępna w Sklepie.

 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie płatności przelewem na rachunek bankowy, Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy we wskazanym terminie licząc od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.

Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Klient akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail podany podczas dokonania zakupu.

 

XVI. Sposoby i termin dostawy

Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

W przypadku kursów online oraz treści cyfrowych do pobrania (np. e-booki) wysyłka lub dostęp do niego następuje niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu (szczególnie w przypadku przedsprzedaży). Dostawa zamówionych Treści cyfrowych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.

W przypadku konsultacji online czy innych usług indywidualnych online, które zamówił Klient, realizacja usługi następuje w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony lub w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie oferty.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas dostarczenia Treści cyfrowej liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

XVII. Reklamacja

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

Produkty oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ciężar dowodu dostarczenia Produktu spoczywa na Sprzedawcy.

Reklamacje mogą być składane pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy użyciu formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

 • imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe,
 • informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia,
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty niezgodności z umową,
 • żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

 

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy:

 • został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową, oraz
 • wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

 

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia istniał w chwili ich dostarczenia.

Powyższe domniemania nie ma zastosowania, jeżeli:

 • środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy,
 • Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 

Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca doprowadza Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 • przedsiębiorca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową,
 • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,
 • brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z doprowadzenia do zgodności z Umową,
 • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produkt niezgodny z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Produkt jest dostarczany w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym pozostawał niezgodny z Umową.

Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.

Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie także do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

XVIII. Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust.2.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Usługobiorca przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Usługobiorcy potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Produktu, jeżeli:

z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu lub

Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył go w tym terminie.

Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

XIX. Prawa autorskie, licencja

Treści cyfrowe stanowią utwór zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawa.

Z chwilą zakupu kursu online udzielona zostaje licencja niewyłączna i nieprzenoszalna na okres aktywnego linku, tj. 365 dni licząc od dnia zakupu.

Z chwilą zakupu ebooka udzielona zostaje licencja niewyłączna i nieprzenoszalna na czas nieokreślony.

Kupujący ma prawo korzystać z Produktu tylko na użytek prywatny lub w ramach prowadzonej działalności, w związku z którą dokonał zakupu publikując na swoje stronie lub sklepie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej licencji. Licencja nie obejmuje praw zależnych, a także prawa do sublicencji.

Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży lub dystrybucji i sprzedaży handlowej.

Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek;
b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub całości produktu;
c) odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
d) odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie kursu online w całości lub w części;
e) drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.

XX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Klient będący Przedsiębiorcą nie przysługuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za konkretny Produkt, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XXI. Weryfikacja opinii w sklepie

Do publikacji opinii uprawnieni są Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym i korzystali z Produktu. Zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Produktach – w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do podmiotów trzecich, tj. profil w social mediach, Google Map. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.

Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne, jeśli takie pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie i używali Produktu.

Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny.

Zakazane jest zamieszczanie opinii:

 • bez uprzedniego dokonania zakupu w Sklepie;
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 • używając wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
 • przygotowanych na zlecenie przez firmy świadczące usługi związane z opiniami w internecie.

Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii pod względem zgodności z Regulaminem oraz, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli i używali Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, w szczególności poprzez umożliwienie umieszczenia wyłącznie opinii:

 • osobom, które podały imię oraz adres mailowy w formularzu opinii znajdującym się na karcie Produktu. Przesłana w ten sposób opinia wymaga zatwierdzenia przez Sprzedawcę;
 • udzieliły opinii poprzez udostępniony przez Sprzedawcę specjalnie link dedykowany dla danego Produktu.

 

W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

Reklamacja związane z publikowaniem i weryfikacją opinii można składać na adres Sprzedawcy:

 • pocztowy: Kancelaria Bliżej Prawa ul. Wolności 41/II/2, 41-500 Chorzów
 • e-mail: info@blizejprawa.com

 

Składając reklamację podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Administratorem danych osobowych osób publikujących opinie jest Sprzedawca.

 

XXII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów w tym do:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

XXIII. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym, otrzymywania newslettera.

Odbiorcami danych osobowych Sklepu internetowego mogą być:

w przypadku dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

w przypadku wyboru sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.blizejprawa.com/polityka-prywatnosci/

XXIV. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Usługę prowadzenia Konta) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384¹Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

Do Umów o dostarczania Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli dostarczanie Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po 1 stycznia 2023 r. stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (z wyłączeniem art. 43p i art. 43q tej ustawy).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin (wersja 4) obowiązuje od 1.1.2023

Zał. 1. Formularz reklamacji dla konsumenta

Zał. 2. Formularz reklamacji dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Regulamin (wersja 3) dostępny tutaj.